Smyslov - Botvinnik. World Chess Championship 1948

Smyslov - Botvinnik. World Chess Championship 1948

Smyslov - Botvinnik. World Chess Championship 1948...

Далее


Keres - Smyslov. World Chess Championship 1948

Keres - Smyslov. World Chess Championship 1948

Keres - Smyslov. World Chess Championship 1948...

Далее


Botvinnik - Euwe. World Chess Championship 1948

Botvinnik - Euwe. World Chess Championship 1948

Botvinnik - Euwe. World Chess Championship 1948...

Далее